onsdag 16 april 2014

IPCC Assessment Report 5 och dess betydelse för Solna

13 april höll FN:s klimatforskarpanel IPCC presskonferens i Berlin för att presentera resultaten av den tredje delen av sin femte utvärderingsrapport (Assessment Report 5 eller AR5) Den första delen kom i Stockholm i slutet av september 2013, den andra delen presenterades i Yokohama i Japan i slutet av mars och nu har alltså även den tredje och sista delen publicerats efter ett sista möte i Tyskland. 

Den första delrapporten behandlar den vetenskapliga grunden om klimatförändringarna och visar att människans påverkan på klimatsystemet, genom utsläpp av växthusgaser, är tydlig. Koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären har nu ökat till nivåer som inte har förekommit under de senaste 800 000 åren.

Den andra delrapporten (effekter, anpassning och sårbarhet) konstaterar att flera extrema väderhändelser de senaste åren har avslöjat att vissa naturliga och mänskliga system är särskilt sårbara och exponerade för ett föränderligt klimat. Rapporten understryker också att väderförändringarna avslöjat samhällets allvarliga brist på beredskap för klimatförändringarna och deras effekter. Bland de svåraste klimatriskerna under det här århundradet finns matosäkerhet, förstörda möjligheter till försörjning, haverier i infrastruktur och kritiska samhällstjänster, förlust av biologisk mångfald och ekosystem och därmed även de varor och tjänster vi får från dem, samt ohälsa, skada och till och med död.

Vad säger då den tredje delrapporten som publicerades i söndags? Jo, att cirka hälften av alla mänskliga utsläpp av växthusgaser, från industrialiseringens början fram till år 2010, har skett under de senaste 40 åren! De årliga utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt under 2000-talets första årtionde. Växthusgaserna kom framförallt från sektorerna: energi (47%), industri (30%), transport (11%) och bygg (3%). Fortsätter vi business as usual utan ytterligare utsläppsminskande insatser kommer jordens globala medeltemperatur år 2100 att vara 3,7-4,8 grader varmare jämfört med förindustriella värden. Om utvecklingen fortsätter som nu kommer vi inte att klara det så kallade 2-gradersmålet.

Det finns fortfarande möjlighet att styra utvecklingen rätt, men tiden är knapp! För att begränsa uppvärmningen till högst 2 grader måste koncentrationen av växthusgaser i atmosfären år 2100 ha landat på max 450 ppm så kallade koldioxidekvivalenter, över detta värde blir det allt svårare och osäkrare att hejda uppvärmningen. För att stabilisera koncentrationen av växthusgaser kring 450 ppm år 2100 krävs att avsevärda globala utsläppsminskningar har uppnåtts kring år 2050 - nu gäller det att alla agerar snabbt och tänker långsiktigt.

Solna och klimatförändringarna
Men vad har allt detta egentligen med Solna att göra? Jo, den tredje delrapporten slår fast att alla påverkas av klimatförändringarna och vi kan bara hejda de globala klimatförändringarna om alla bidrar. Klimatförändringarna är ett kollektivt problem på global nivå. Dessutom slår IPCC fast det lokala spelar en avgörande roll för klimatarbetet, och stora förändringar kan göras på kommunal nivå.

Minns att sektorerna energi, transport och bygg gemensamt står för ca 60% av den utsläppsökning som skett under 2000-talet – här finns stor potential för förändring! IPCC beskriver exempelvis att satsningar på kollektivtrafik och tätbebyggda städer som främjar cykel- och gångtrafik är viktiga för att minska utsläppen och att det finns goda förutsättningar för att minska byggsektorns energianvändning till år 2050. Livsstils- och beteendeförändringar skulle kunna minska energibehovet i byggnader med upp till 20% på kort sikt och 50% till 2050. Åtgärder för energieffektivisering, gröna byggkoder och energimärkningsstandarder är exempel på miljövänliga och kostnadseffektiva verktyg för att minska byggnaders energibehov och klimatutsläpp och de kommer att vara en nyckelfaktor för att nå ambitiösa klimatmål.

Våra förslag för en ambitiös klimatpolitik i Solna
Miljöpartiet i Solna har många klimatpolitiska förslag, bland annat kopplade till energieffektivisering, byggnation och transporter men också kring upphandling och mat.

Vi vill omvandla Solna till en grön och hållbar stad. Vi vill att Solna sätter upp tydliga klimat- och miljömål för en hållbar stadsutveckling och att dessa mål styr stadens ekonomiska politik. För att leda och samordna arbetet vill vi i Miljöpartiet att det inom stadsledninge finns ett hållbarhetsteam som sätter solnabor, klimatet och miljön i fokus. Dessutom vill vi att staden antar ett ambitiöst program för att uppnå en minskning av klimatpåverkande gaser från Solna kommun som geografisk enhet. Vi vill att Solna antar som mål att vara en fossilbränslefri kommun senast år 2050!

Vi vill:
  • Bygga klimat- och miljövänligt
  • Energieffektivisera befintliga hus och byggnader
  • Starta EcoTeam för företagare
  • Minska antalet varutransporter till staden
För att minska biltrafiken i och genom Solna måste fler bilister välja att gå, cykla eller åka kollektivt och därför har vi tagit fram ett särskilt trafikprogram med åtgärder.

Vi vill:
  • Bygga nya bostäder nära kollektivtrafik
  • Minska antalet bilpendlare till Solna
  • Förbättra stadens gång- och cykelbanor
  • Bygga ut kollektivtrafiken
  • Minska biltrafiken i staden
Vi vill även att Solna använder sig av möjligheten att ställa klimatsmarta krav i upphandling. Kommunen kan vid upphandlingar ställa krav på miljöhänsyn såsom transporter, närodlad mat, energiförbrukning, avfallshantering, materialproduktion med mera. Vad vi äter är också något som har påverkan på klimatet. Att välja närproducerad och ekologisk mat, att minska på resurskrävande skräpmat och kött är viktig politik som gör stor skillnad för klimatet. Vi vill att Solna tar fram en policy som innehåller politiska mål för klimatvänlig mat och mathantering. Matpolicyn ska ställa krav på minst 25% ekologiska livsmedel och stimulera en successiv ökning av denna andel. Policyn ska också innefatta krav på närproducerade och säsongsanpassade livsmedel, ställa krav på djuretik, liksom att allt matavfall samlas in separat och att matsvinnet och onödig transport undviks.

Klimatet är inte en enskild fråga. Klimatet påverkar och påverkas av alla frågor!
Precis som klimatet påverkas av alla de val som görs varje dag på olika nivåer i samhället har klimatpolitiken också potential att påverka andra frågor. IPCC beskriver i sin tredje delrapport att klimatpolitiken överlappar andra samhälleliga mål vilket skapar möjligheter för dubbla vinster, och detta är ytterligare en anledning till att vidta åtgärder mot klimatförändringarna! Anpassning till och begränsning av den globala uppvärmningen kan ha positiv påverkan på sådant som mänsklig hälsa, matsäkerhet, biologisk mångfald, lokal miljökvalitet, energitillgång, försörjning och rättvis hållbar utveckling.

Vi i Miljöpartiet i Solna är övertygade om att våra förslag för ett grönt, hållbar och klimatsmart Solna inte bara är vårt sätt att bidra till att stoppa klimatförändringarna utan också ett sätt att skapa en levande stad där välfärden säkras och där hälsa och livskvalitet främjas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar