torsdag 2 oktober 2014

Åtgärder för hållbar konsumtion - del 1

Naturvårdsverket har under året undersökt hur den svenska konsumtionen kan bli mer hållbar. Arbetet resulterade i att man i mitten på september presenterade 23 förslag till åtgärder som svenska myndigheter kan vidta och som på kort sikt kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen handlar främst om hur man kan påverka individernas konsumtion, antingen genom att styra efterfrågan eller genom att öka utbudet av hållbara alternativ.

Bakgrunden till uppdraget kan sammanfattas med följande citat av Naturvårdsverket, hämtat ur skrivelsen

Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar. För att miljö- och hälsopåverkan ska minska till hållbara nivåer behöver vår livsstil och våra konsumtionsmönster förändras.

Vad menar man då när man pratar om hållbar och ohållbar konsumtion? Begreppet hållbar konsumtion handlar om att allt vi köper påverkar miljön under hela sin livscykel, det vill säga från att råvarorna utvinns, genom produktion och användning till att det slutligen blir avfall som ska tas om hand på något sätt.  Här kommer konceptet ekologiskt fotavtryck (se mitt tidigare inlägg om Living Planet Report) återigen väl till pass. Minns att alla världens människor har 1,7 globala hektar (gha) var att utnyttja om vi alla ska dela lika på jordens biokapacitet. Om alla i världen skulle konsumera som medelsvensson skulle det dock krävas hela 5 gha, men det innebär att vi utarmar naturresurserna vilket betyder att konsumtionen är ohållbar.

Naturvårdsverket poängterar att arbetet med hållbar konsumtion det inte bara handlar om att påverka vad människor konsumerar utan att vi också måste minska konsumtionen. Vi måste bryta den trend som innebär att ekonomisk utveckling alltid följs åt av ökande konsumtion som har allt mer negativa effekter på miljön. Politikerna har därför ett stort ansvar i arbetet med att styra om samhället, exempelvis genom att införa ekonomiska styrmedel. Just de ekonomiska styrmedlen pekas av Naturvårdsverket ut som fundamentala eftersom miljökostnaderna måste räknas in i priset på varor och tjänster för att hållbarhet ska kunna uppnås.

Precis som WWF gör i Living Planet Report och IPCC gör i sin senaste klimatrapport (se mitt tidigare inlägg) lyfter även Naturvårdsverket fram att kommuner har stor betydelse i arbetet mot en mer hållbar konsumtion, exempelvis genom sin upphandling, den fysiska planeringen och sina energi- och klimatrådgivare. Jag tänkte därför i nästa inlägg lyfta fram några av de 23 förslagen som jag tyckte lät särskilt intressanta och relevanta ur Solnas perspektiv.

Naturvårdsverkets 23 förslag - hela listan
1. Ta fram en strategi för hållbar konsumtion
2. Föreslå åtgärder som kan minska den svenska konsumtionens påverkan på miljö och hälsa i andra länder
3. Utreda styrmedel som kan öka produkters livslängd
4. Genomföra riktade insatser för att stödja en hållbar affärsutveckling i små och medelstora företag
5. Utveckla och utlysa innovationstävlingar och innovationsupphandlingar för återanvändning och en cirkulär ekonomi
6. Utveckla ett nätverk för att identifiera och dokumentera goda exempel på och affärsmodeller för cirkulär ekonomi
7. Utreda möjligheten att införa en miljörating av pensionsfonder
8. Utveckla ett sätt att årligen följa upp och redovisa konsumtionens klimatpåverkan i Sverige och utomlands
9. Utreda behovet av en nationell databas för livscykeldata (data om utsläpp och resursanvändning under produkters livstid)
10. Genomföra en femårig utbildningssatsning i skolan med fokus på hållbar kemikalieanvändning
11. Utreda inrättandet av ett kunskapscentrum för substitution av farliga ämnen i varor
12. Inrätta ett stadsmiljöprogram
13. Utreda hur lagstiftningen kan ändras för att tillåta bilpooler att parkera på gatumark
14. Införa ett bonus-malus-system för personbilar
15. Utreda ett statligt stöd till utbyggnad av en laddinfrastruktur för elbilar
16. Utreda lämpliga nivåer för en passagerarskatt på flyg och se över möjligheterna att höja momsen på flygresor
17. Genomföra en femårig nationell insats för minskat matsvinn
18. Utreda skattesystemet inom livsmedelssektorn och analysera möjligheterna att öka de miljöanpassade anslagen
19. Genomföra en femårig informationsinsats för att främja mikroproduktion av el från förnybara energikällor
20. Utföra en mätning och pilotstudie av hushållens elanvändning för att hushållen ska använda sina produkter mer energieffektivt
21. Utreda och identifiera hinder för miljöåtgärder i byggnader
22. Utreda ett energieffektiviseringsavdrag som kompletterar rot-avdraget och kan användas i småhus och flerbostadshus
23. Se över, utveckla och integrera hållbarhetsperspektivet i konsumentvägledningen för hållbart byggande och boende på www.omboende.se

Märk väl att de föreslagna 23 åtgärderna inte kommer räcka för att lösa problemet med vår ohållbara konsumtion, men de behövs för att nå framåt och någonstans måste man börja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar