torsdag 2 oktober 2014

Åtgärder för hållbar konsumtion - del 2

I mitt förra inlägg skrev jag om att Naturvårdsverket nyligen presenterade 23 förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion. Av förslagen som rör allt ifrån innovationstävlingar för cirkulär ekonomi till miljörating av pensionsfonder och utbildningsinsatser i skolan för att främja en hållbar kemikalieanvändning är det fem stycken som jag tycker är särskilt intressanta och relevanta ur Solnas perspektiv.

I Miljöpartiet i Solnas kommunala handlingsprogram för 2014-2018, det dokument som beskriver vad vi vill genomföra i Solna under den kommande mandatperioden om vi får makt att göra det, har vi många bra förslag för hur vi kan arbeta med att förbättra stadens miljö och genom det också bidra till förbättring nationellt och internationellt. Många förslag handlar om trafik och energi, detta eftersom vi anser att Solna är en trafikskadad stad och eftersom vi vet att det är nödvändigt att minska energianvändningen för att stoppa resursutarmningen, hejda klimatförändringarna och bereda oss för en framtid med dyrare energipriser.  

Flera av Naturvårdsverkets åtgärdsförslag för en mer hållbar konsumtion rör just trafik och energi och om de blev verklighet tror jag att de skulle ha stor betydelse för Solna och en hållbar stadsutveckling i vår stad. Här presenterar jag två av förslagen och de rör trafiken. 

Inrätta ett stadsmiljöprogram
För att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik i städerna föreslår Naturvårdsverket att ett stadsmiljöprogram ska inrättas. Om vi ska kunna nå klimatmålen behöver planering av infrastruktur börja inriktas på miljövänliga transportslag och dessa transportslag måste uppfattas som attraktiva av invånarna. Tanken med ett stadsmiljöprogram är att kommuner ska kunna teckna s.k. stadsmiljöavtal med staten och då få pengar från programmet. Det finansiella stödet kopplas till tydliga mål för kommunens trafik som ska uppnås vilket skapar incitament för genomförande. Det ska finnas ett gemensamt nationellt ramverk för avtalen men exakt vilka åtgärder som ska genomföras bestäms lokalt.

Inte nog med att klimatutsläppen minskar genom satsningar på ett stadsmiljöprogram och miljövänliga transporter, det finns mängder av andra vinster också! Naturvårdsverket pekar exempelvis på förbättrad hälsa för befolkningen, ökad tillgänglighet även för personer utan bil samt ökad social integration och jämställdhet.

Det här åtgärdsförslaget ligger helt i linje med den politik som vi i MP Solna driver, i vårt handlingsprogram skriver vi exempelvis om breda stadsgator där det ges plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik, förbättrade gång- och cykelbanor, utbyggd och förstärkt kollektivtrafik, trängselavgifter, kollektivtrafikkörfält 
och tidsreglerade körfält och mycket mer. Om ett stadsmiljöprogram blev verklighet och MP Solna fick driva vår politik skulle Solna med största sannolikhet kunna få stora ekonomiska bidrag för våra bra förslag!

Utreda hur lagstiftningen kan ändras för att tillåta bilpooler att parkera på gatumark
En av många åtgärder för att minska privatbilismen är att fler låter bli att äga en bil och istället är medlemmar i en gemensam bilpool. I dagsläget förhindrar dock lagstiftningen att bilpooler har egna reserverade parkeringsplatser på kommunal gatumark, vilket är problematiskt eftersom bilpoolernas förutsättningar för att fungera på ett bra sätt i städer (och därigenom incitamenten att vara med i en bilpool) skulle underlättas om de kunde reservera parkeringsplatser på gatumark. Naturvårdsverket vill därför se en utredning om hur lagstiftningen kan ändras för att åstadkomma detta.

Ytterligare ett av MP Solnas förslag för att minska biltrafiken i vår stad är att öka mängden bilpooler. För att detta ska kunna realiseras är det förstås oerhört viktigt att potentiella hinder för bilpooler undanröjs så att Naturvårdsverket föreslår utreda frågan om parkering är välkommet!

Läs mer om tre spännande förslag på energiområdet i mitt nästa inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar