torsdag 2 oktober 2014

Åtgärder för hållbar konsumtion - del 3

I mina två senaste inlägg har jag skrivit om Naturvårdsverket 23 förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion. Det första inlägget handlade om hållbar konsumtion och förslagen generellt och det andra inlägget rörde två specifika åtgärdsförslag med fokus på trafik och deras relevans för Solna. Här kommer jag nu slutligen att ta upp ytterligare tre av Naturvårdsverkets förslag som jag tycker är särskilt intressanta och relevanta för Solna och dessa tre handlar om energi.

Genomföra en femårig informationsinsats för att främja mikroproduktion av el från förnybara energikällor
Hushålls, företags och organisationers intresse av att producera egen el med hjälp av solceller eller vindkraftverk, så kallad mikroproduktion, ökar men samtidigt uppfattar många det hela som svårt och krångligt och det finns en brist på kunskap om tillvägagångssätt och regelverk. Naturvårdsverket föreslår därför en informationsinsats för att reda ut problemen och fylla kunskapsluckorna. Insatsen föreslås kunna pågå mellan 2015-2020 och anses kunna främja utvecklingen av mikroproduktion. På kommunal nivå finns Energi- och klimatrådgivare som redan arbetar med just energirådgivning till hushåll och företag och har både kompetens inom området, lokalkännedom och ett stort kontaktnät. Den här informationsinsatsen passar väl in i deras uppdrag.

Förutom de uppenbara miljövinsterna finns det också andra anledningar att producera sin egen el, nämligen att bli mer självförsörjande och att tjäna extra pengar; den el man producerar men inte använder själv kan ju nämligen gå ut på elnätet.

Detta förslag ligger väl i linje med vad MP Solna vill i vårt handlingsprogram för 2014-2018 där vi bland annat skriver att vi vill att kommunen utvecklar sitt arbete med energirådgivning till bostadsrättsföreningar och till fastighetsägare. På detta sätt och flera andra kan Solna hjälpa exempelvis fastighetsägare att investera i förnybar energi.

Utföra en mätning och pilotstudie av hushållens elanvändning för att hushållen ska använda sina produkter mer energieffektivt
Hushållens användning av el i hemmen är stor och den ökar. Naturvårdsverket menar att vi behöver få reda på om energianvändningen har förändrats sedan tidigare studier, hur mycket elektronik som finns i hushållen och hur nya lösningar påverkar användningen av energi. Genom att genomföra en mätning av allt detta kan trender kartläggas och på så sätt kan man identifiera de viktigaste stegen för att minska elanvändningen i hemmen. Genom en sådan studie kan Sverige också få det statistiska underlag som behövs för att påverka frågan på EU-nivå. Naturvårdsverket föreslår även en pilotstudie av beteende där hushållen lär sig att fatta miljöbättre beslut och att använda sina produkter på ett mer energieffektivt sätt.

Med bättre kunskaper om hur situationen ser ut i hushållen skulle de kommunala Energi- och klimatrådgivarna få bättre möjligheter att hjälpa och påverka invånarna i Solna att styra om till en mer hållbar energianvändning så det här förslaget är mycket välkommet.

Utreda ett energieffektiviseringsavdrag som kompletterar rot-avdraget och kan användas i småhus och flerbostadshus
Rot-avdraget infördes huvudsakligen för att minska svartarbete men det finns stor potential om det även används för att göra miljöförbättrande åtgärder. Tyvärr är det idag bara i småhus, ägarlägenheter, fritidshus och enskilda bostadsrätter som avdraget kan användas vilket utesluter flerbostadshus och bostadsrättsföreningar. Naturvårdsverket föreslår därför en utredning av ett energieffektiviserings-rot som kan användas för att dra av arbets- och materialkostnader när energieffektiviseringsåtgärder genomförs i alla dessa typer av hus. På så sätt förväntas energieffektiviseringen av svenska byggnader kunna påskyndas vilket minskar miljöpåverkan från el- och värmekonsumtionen i husen.

Förutom miljönyttan finns det förstås även här vinster att göra för hushållen som kan dra ner sina kostnader. Dessutom kan ett energieffektiviserings-rot öka sysselsättningen inom både byggbranschen och energieffektiviseringsbranschen och skapa större efterfrågan på energi- och miljöteknik.

MP Solna driver frågan om energieffektivisering av stadens byggnader. Vi vill bland annat att kommunen ger i uppdrag till Signalisten att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och vi vill att bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och fastighetsägare informeras om hur de kan minska energibehovet. Om det då dessutom fanns ett energieffektiviserings-rot att locka med skulle möjligheterna till snabb grön omställning öka väsentligt! Ett miljöanpassat rot-avdrag finns sedan tidigare med i det valmanifest som MP gick till val på i riksdagsvalet och det omfattar även hyresrätter och skolor.

Sammantaget finns det många viktiga idéer att ta vara på bland Naturvårdsverkets förslag. Nu återstår att se vad politikerna på riksnivå gör med dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar