måndag 24 november 2014

Debut i talarstolen

Ikväll gjorde jag debut i talarstolen i Solnas kommunfullmäktige där jag höll två anföranden om miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för 2015 inom ramen för den stora budgetdebatten. Här kommer ungefär det jag framförde.

Ordförande, ledamöter, åhörare. det här är första gången jag står i den här talarstolen så jag tänkte passa på att säga att jag är 24 år, bor i Huvudsta och är utbildad miljövetare.

Som miljövetare är min uppgift att studera sambandet och förstå samspelet mellan människan och naturen. Och både Miljövetenskapen och miljöpartiets politik handlar i mångt och mycket om att se samhället holistiskt; det vill säga att helheten är större än delarna och att den del som i det här fallet utgörs av Solna stad påverkar och påverkas av de övriga delarna, något vi som politiker i en budgetdebatt måste förstå och ta hänsyn till.

Vi lever på en planet med begränsade resurser, där vårt samhälle och vår ekonomi bygger på uttag av naturtillgångar och användande av ekosystemtjänster som alla har gränser för hur mycket de kan utnyttjas innan de utarmas.

Eftersom planeten Jorden är ett sammanhängande system får resursanvändning och påverkan på naturen i en del av systemet, till exempel i Solna, effekter och konsekvenser i andra delar. Det är därför strålning från olyckan i det japanska kärnkraftverket Fukushima i mars 2011 upptäcktes i vattnet utanför Kaliforniens kust för två veckor sedan och det är därför det finns bromerade flammskyddsmedel i isbjörnar vid Nordpolen. På samma sätt bidrar exempelvis utsläpp från trafiken i Solna till både försurning av mark och vatten, övergödning av Östersjön och globala klimatförändringar. Detta är några exempel på hur det som sker i Solna påverkar miljön på lokal, regional, nationell och global nivå och det måste vi ta i beaktning.

Det är den här ingången, den att det är omöjligt att se Solna som en enskild beståndsdel utan påverkan på och känslighet för samspelet med andra delar, jag har haft även när jag har studerat årets budgetförslag.  Det gör att jag känner mig väldigt oroad när jag läser den styrande minoritetens förslag till Solna stads budget för 2015, därför att insikten om att Solnas verksamheter lämnar avtryck inte bara inom kommunens gränser utan även i Stockholms län, i Sverige, i Europa och i världen, verkar vara totalt frånvarande när det gäller synen på miljöfrågorna, något som framgår tydligt av de stora skillnader som finns mellan miljö- och hälsoskyddsnämndens slimmade budget och de betydligt större behov som förvaltningen har identifierat.

Vad nämnden i grund och botten sysslar med är att säkerställa att Solna stad utgör en trygg miljö för människor att vistas i och att naturen bevaras.  Turligt nog, skulle man kunna säga, är ju en betydande del av nämndens arbete reglerat i lagen vilket innebär att Solna måste genomföra vissa saker inom vissa bestämda tidsramar och det är positivt eftersom då kan vi i alla fall vara trygga med att en grundläggande nivå av miljöarbete utförs oavsett politiskt styre och ambitionsnivå.

Men det finns även en hel del av nämndens arbete som inte regleras av lagen utan primärt bygger på att vi har oerhört kompetenta tjänstemän på förvaltningen som brinner för miljöfrågorna och vill göra mer än så. Vi i Miljöpartiet vill att också Solna ska göra mer på miljöområdet än att klara skamgränsen, vi måste ha större ambitioner än undvika att bryta mot lagen.

Därför tycker vi att det minsta vi kan göra är att lyssna till den kompetens som finns här i huset, att ta i beaktning de behov som tjänstemännen påvisar finns inom nämnden och ge dem de resurser de behöver för att utföra det arbete som de har identifierat som viktigt de närmaste åren. Men i den styrande minoritetens budgetförslag för Miljö- och hälsoskyddsnämnden framgår det tydligt att en mängd områden inom verksamheterna miljöskydd och miljöövervakning ignoreras. Enligt tjänstmännens behovsutredning skulle det behövas ytterligare två anställda som jobbar heltid med de här frågorna för att hinna med allt som skulle behöva göras under året, det här är två tjänster som inte finns med i den styrande minoritetens budgetförslag och det är över 3000 arbetstimmar som aldrig kommer att utföras.

Hur ska Solna stad kunna säkerställa en god miljö för sina invånare om det förebyggande arbetet inom den här sektorn prioriteras ner? Hur ska Solna kunna bedöma och minska sin miljöpåverkan lokalt, nationellt och globalt utan de här funktionerna? I en tid då miljöproblemen växer och uppmärksammas allt mer kan vi i den här kommunen inte välja att blunda för Solnas roll och hur våra invånare påverkas. Vi måste kontinuerligt övervaka tillståndet i mark, luft och vatten så att det inte blir farligt för människor och miljö och för att uppnå nå hållbarhet som ju är utveckling är en del av Solna stads vision.  Vi i Miljöpartiet lägger därför i vår budget ytterligare en miljon kronor till nämnden för anställning av mer personal och vi satsar dessutom en halv miljon kronor på fasta och mobila mätstationer för partiklar och kväveoxider i luften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar