tisdag 3 mars 2015

Senaste turen i frågan om Råstasjön

Råstasjön är, på både gott och ont, en ständigt het fråga i Solna. Det är roligt att vår vackra sjö får mycket uppmärksamhet men det är tråkigt att det beror på just de rådande omständigheterna med planer på byggnation precis vid naturområdet. På kommunfullmäktige igår aktualiserades frågan igen då Vänsterpartiets motion motion om ett naturreservat runt sjön från mars 2013 kom upp för behandling.

Sedan motionen skrevs har kommunstyrelsen i juni 2014 gett stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett naturreservat och förvaltningen beräknas kunna med ett förslag under 2015. Med hänvisning till det tyckte alliansen att motionen kunde anses besvarad. Men redan i juni 2014 påpekade Miljöpartiet i Solna samt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att staden vill göra saker och ting i fel ordning; man vill först bygga bostäder vid Råstasjön och sen se om det går att inrätta ett naturreservat på marken som blir kvar. Det tillvägagångssättet vänder vi oss emot.

Nu kom alltså reservatsfrågan upp för debatt igen. Alliansen anser att man inte behöver göra mer eftersom ett naturreservat redan håller på att utredas medan Miljöpartiet och den rödgröna oppositionen tycker att naturreservatets gränser måste fastställas innan man går vidare med någon form av byggplaner vid sjön och att motionsärendet därför måste kompletteras med den informationen innan motionen kan behandlas. Vi yrkade därför på återremiss, se yrkandet här.

Jag gick upp i talarstolen och sa min mening i debatten, det här är mitt anförande:

Ordförande, ledamöter, åhörare,
Vi i Miljöpartiet har varit mycket tydliga med att vi inte vill ha byggnation runt sjön utan att vi vill värna det här unika naturområdet och dess känsliga ekosystem. Det är positivt att alla inblandade är överens om att man ska utreda frågan om ett naturreservat kring Råstasjön men när ska alliansen inse att den föreslagna processen är helt bakvänd och riskerar att äventyra de värden man ämnar skydda?

Vi i Miljöpartiet har påpekat det gång på gång: man kan inte ta ett sånt här skyddsvärt område och förändra det radikalt genom byggnation för att SEN skydda det. Det är området i sin nuvarande form som behöver skyddas och det behöver skyddas nu. 

Staden har nu lagt 3,5 år på att jobba med detaljplanen för Del av Arenastaden, man har stångat pannan blodig för de där lägenheterna innanför strandskyddet vid Råstasjön och än är det inte över. Naturreservatet har man till synes ägnat betydligt mindre energi åt. Men nu har vi ett nytt läge; detaljplanen är en juridisk process som Solna inte kan råda över, däremot äger staden frågan om ett naturreservat. Vi i Miljöpartiet vill därför uppmana er i alliansen att ta tillfället i akt och tänka om. Det är hög tid att omvärdera gamla felaktiga ställningstaganden, nu kan ni sälla er till oss som redan har insett att det här är fel väg att gå. För hur rimligt är det egentligen att inrätta ett naturreservat som innehåller eller inramas av en mängd höghus? Hur rimligt är det att inrätta ett naturreservat i ett område som varit ett grönområde och rekreationsområde men som sedan varit en byggarbetsplats i fem år? I planbeskrivningen står det ju exempelvis explicit att den största risken med bebyggelsen är att skrattmåskolonin som häckar vid sjön kan minska i omfattning, att störningsmoment under byggfasen kan leda till att skrattmåsarna överger Råstasjön tillfälligt eller permanent. Att störa en art vid sjön kan få betydande skadeverkningar för hela sjöns fågel- och djurliv och därigenom områdets natur- och rekreationsvärden.

Det är inte rimligt att hantera Råstasjöns höga naturvärden på det här sättet. Det är inte ett kulturreservat som bevarar 2000-talets arkitektur manifesterad genom detaljplanen för Del av Arenastaden som vi vill ha kring Råstasjön, det är ett naturreservat. Därför måste reservatet komma först och det måste komma nu. Jag yrkar på återremiss.

Precis som nätverket Rädda Råstasjön ser jag efter den senaste utvecklingen hoppfullt på framtiden och vill tro på att vi faktiskt kan rädda Råstasjön!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar