måndag 27 april 2015

Bullerkartläggningens eftermäle

Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde debatterades Solnas bullerkartläggning och vad som har hänt (inte hänt) sedan den gjordes 2008. Debatten föranleddes av att Tommy Rosén (s) hade skrivit en interpellation (läs den med svar från Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (c) här). Bakgrunden till frågan är att Miljö- och hälsoskyddsnämnden genomförde en bullerkartläggning av Solna mellan 2007-2008. Detta var något nämnden fick i uppdrag att göra i stadens budget för 2007 där det skrevs

"Miljönämnden tillförs 0,5 mnkr genom en tillfällig ramökning 2007 för att genomföra en bullerkartläggning över hela staden och ta fram ett program för att åtgärda bullerstörda miljöer"

Att man beslutade sig för en kartläggning av detta slag berodde på det välkända faktumet att Solna är en överkörd kommun som med stora vägar som E4 och E18, järnvägar som Norra  stambanan och Västeråsbanan (Mälarbanan) och ett antal kommunala vägar med mera är hårt utsatt för trafikbuller. Trots att det görs årliga trafikberäkningar hade staden ingen heltäckande bild av bullersituationen eller hur många invånare som kunde anses vara bullerstörda och därför behövde detta ses över. Ytterligare en anledning till att kartlägga kommunens bullersituation var att Stockholms län hade satt upp ett miljömål om att alla länets kommuner senast år 2010 skulle ha en heltäckande bullerkartläggning och en bullersaneringsplan.

Sagt och gjort, en bullerkartläggning upphandlades, genomfördes och slutrapporterades sedan i september 2008 av konsultbolaget Tyréns. Frågan är vad som hände därefter och hur det gick med framtagandet av det där programmet "för att åtgärda bullerstörda miljöer" som det skrevs om i budgeten för 2007. Det var just detta som Tommy Rosén frågade om när han eftersökte en redovisning av den nu sju år gamla bullerkartläggningen, en redovisning som han inte har sett röken av trots att han har suttit i Miljö- och hälsoskyddsnämnden sedan 2008.

Den här historien är lite före min tid med tanke på att jag flyttade till Solna först hösten 2010 men efter lite grävande i diariet kände även jag mig uppdaterad i frågan. Därmed slog det även mig att detta ärende tyvärr verkar ha gått i graven efter år 2008. Ungefär samtidigt som bullerkartläggningen blev klar, där på hösten 2008, kom i vanlig ordning även nästkommande års verksamhetsplan och budget upp för behandling.  Lite intressant är då att notera att om man läser Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget för 2009 skulle man kunna tro att den här åtgärdsplanen för buller som Tommy Rosén nu efterfrågar, år 2015, redan var färdig 2008 för där hänvisas flera gånger till den. Men när man tittar på 2008 års årsredovisning som skrevs först på våren 2009, alltså några månader senare, står det svart på vitt att man inte ens då hade påbörjat något arbete med en åtgärdsplan. Först tänkte jag att det kanske bara hade dragit ut på tiden och jag gick därför igenom en ansenlig mängd föredragningslistor, protokoll, verksamhetsplaner och årsredovisningar och jag gjorde sökningar på såväl “buller” som “åtgärdsplan” och diverse kombinationer i diariet för att följa historien om den försvunna åtgärdsplanen men jag hittade inte någon som helst referens till något arbete med detta efter år 2008.

Detta framförde jag när jag gick upp i talarstolen i interpellationsdebatten. Det blev sannerligen en spännande debatt men det var knappast någon som lämnade debatten med mer insikt i ärendet vilket är mycket beklagligt. Man skulle kunna tycka att om jag, som flyttade till Solna 2010, blev förtroendevald 2014 och tillhör oppositionen som ständigt dras med ett informationsunderskott här i Solna, kunde gräva fram så här mycket information borde ju någon av alla de politiker som var med på den tiden kunna ta sig i kragen och redogöra för vad som har hänt. Så var icke fallet, istället blev det en fråga om huruvida interpellationen var formulerad på ett bra sätt eller ej och det blev en metadebatt som kom att handla mer om tolkningar av det svenska språket än av om huruvida det är rimligt att ärenden självdör utan någon som helst uppföljning eller vad vi ska göra åt det faktum att Solna fortfarande är en bullerstörd kommun utan ett sammanhållet program för åtgärder mot buller.

Det hela slutade med att interpellationen återremitterades för att besvaras på ett bättre sätt nästa gång, något som sannolikt inte har hänt förut. Kanske skapar detta incitament för att ta oppositionens frågor på lite större allvar i framtiden och kanske har vi nu även fått upp frågan om buller lite högre på dagordningen, det är definitivt hög tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar