måndag 25 maj 2015

Miljögifter i Solnas vattendrag och på våra lekplatser

Ikväll på kommunfullmäktiges sammanträde var miljögifter och kemikalier ett av de hetare ämnena med hela två interpellationer på detta tema (se debatterna här, de pågår mellan ca 00.39-1.17) Den första, från Sara Kukka-Salam (s) till Anna Lasses (c), handlade om föroreningar i stadens lekplatser och den andra, från Faradj Koliev (s) också till Anna Lasses, fokuserade på miljögifter vid Solnas båtklubbar. Sara hänvisade till en artikel i DN om att Stockholms stad har undersökt marken på ett antal lekplatser och kommit fram till att de innehåller skadliga kemikalier som barn definitivt inte bör exponeras för och hon undrade därför om marken i Solnas lekplatser har undersökt och när man i så fall kommer att sanera upptäckta gifter. Faradj å sin sida uppmärksammade fullmäktige på ett inslag i SVT:s lokala nyheter ABC om gifter i Brunnsviken, särskilt kopplat till marken kring båtklubbar på Stockholmssidan av vattendraget, och undrade över vilka gifter man känner till finns vid Solnas båtklubbar, vilken koncentration av gifter som finns på marken respektive i ytsedimentet och huruvida det finns risk att gifterna lakas ut i vattnet.

Svaren på frågorna i båda interpellationerna blev kort sagt att Solna stad idag inte har tillräcklig kännedom om detta eftersom inga undersökningar eller provtagning av dessa slag har skett. Jag tycker att det här är oerhört problematiskt och jag ser det som ytterligare ett bevis på att Miljö- och hälsoskyddsnämnden är underfinansierad (se mitt tidigare inlägg om det här). Men även om det inte finns några mätningar av marken i stadens lekplatser finns det åtminstone lite data att tillgå när det gäller miljögifter nära båtklubbar. Faradj efterlyste visserligen mätningar i marken vid klubbarna men då hans frågor även sträckte sig till risken för att gifterna sprids i vattnet passade jag på att hänvisa till sådana mätningar av vattendragen i debatten.

På kommunstyrelsens sammanträde i mars behandlades ett åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. Svensk vattenförvaltning är sedan 2004 uppdelad på fem vattendistrikt och fem vattenmyndigheter där Solna tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt och man håller just nu på att ta fram ett åtgärdsprogram med målet att uppnå en god status i alla vattendrag i distriktet. I det här åtgärdsprogrammet finns det en hel del intressant information om exempelvis Brunnsviken och Edsviken i Solna. Ingen av dem uppnår det man kallar “god kemisk status” eftersom de innehåller för höga halter kvicksilver men även för höga halter av fem andra miljögifter, nämligen:
  • Antracen 
  • Kadmium 
  • TBT (tributyltenn)
  • Bly
  • PBDE (Polybromerade difenyletrar)
Alla dessa ämnen har gemensamt att de klassas som PBT-ämnen; de är persistenta eller långlivade, de är bioackumulerande vilket innebär att de anrikas i djur och växter och inom näringskedjor i ekosystemet och de är toxiska. Utifrån den data som finns i åtgärdsprogrammet går det att sammanställa diagram över gränsvärden och uppmätta halter för de ovan nämnda miljögifterna i Edsviken och Brunnsviken och då framträder följande resultat:
Gränsvärden och uppmätta halter av fyra miljögifter i Brunnsviken
Gränsvärden och uppmätta halter av tre miljögifter i Edsviken


Här ovan syns i flera stapeldiagram gränsvärden eller accepterade halter i grönt och uppmätta halter i rött. Utan att gå in på detaljer blir det åtminstone för mig väldigt tydligt att Solna har en bit att vandra om vi ska uppnå god status i Brunnsviken och Edsviken. På Solna stads hemsida annonseras båda dessa vattendrag som badplatser men frågan är, vill man verkligen bada där? Låter föräldrar sina barn bada där? Nu är ju dessa gifter främst farliga för miljön men så här år 2015 med all den kunskap om kemikalier som finns borde vi alla veta bättre vad gäller riskerna med cocktaileffekten av alla de gifter vi exponeras för i vardagen än att avfärda detta som ofarligt (fick ju en högst intressant redogörelse från moderaterna angående att det är lika ofarligt att utsätta sig för ovan nämnda gifter som att äta salt). Därmed sagt, alldeles oavsett badandet, är det verkligen  rimligt att acceptera såna här koncentrationer av miljögifter, som skadar vattenlevande djur och växter, i våra vattendrag? Det blir knappast bättre av det faktum som jag beskrev i mitt tidigare inlägg att Solna stad under år 2015 inte har budgeterat för att genomföra några provtagningar av badvatten. I övrigt har man tänkt lägga betydligt mindre tid än vad som egentligen behövs på övervakning och provtagning av vatten i staden.

I interpellationssvaren framkommer det att den här typen av frågor är aningen komplexa då det generellt sett är verksamhetsutövaren som är ansvarig för provtagning vid misstanke om föroreningar men om någon verksamhetsutövare inte går att fastställa landar ansvaret istället på fastighetsägaren, vilket blir Tekniska förvaltningen om staden äger marken. Det krävs alltså ett gott samarbete mellan Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tekniska nämnden för att frågor inte ska hamna mellan stolarna och jag som andre vice ordförande i Tekniska nämnden skulle tycka att det var väldigt positivt om vi fick till ett tätare samarbete mellan nämnderna.

Allt eftersom Solna växer ökar också behovet av att undersöka förekomsten av föroreningar och andra miljöproblem i staden. Det här är något som vi i Miljöpartiet har pratat om mycket i vårt parti och vi ser ett behov av att göra mer inom alla de områden som Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för just eftersom både antalet invånare och antalet verksamheter ständigt ökar. Vi vill verkligen inte att vi ska röra oss mot en framtid där förvaltningen börjar gå på knäna. Det är oerhört viktigt att vi avsätter tillräckligt med tid och pengar för att utföra det vi är ålagda enligt miljöbalken och livsmedelslagen men att vi också tänker långsiktigt och satsar på de mer frivilliga elementen som återfinns främst inom verksamheten miljöövervakning. Som tur är är det inte särskilt mycket pengar som krävs sett ur det större perspektivet där Miljö- och hälsoskyddsnämnden endast utgör en av de mindre delarna i Solna stads totala budget och vi från Miljöpartiets sida hoppas därför att alla partier i budgetprocessen som nu har inletts uppmärksammar behovet av att skjuta till medel till nämnden. Vi måste helt enkelt låta Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet växa i takt med att staden växer, för allas vårt bästa, så att vi får en trivsam och trygg miljö för alla människor i Solna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar