tisdag 1 december 2015

Budgetfullmäktige 1: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Igår, 30 november, var det dags för den stora budgetdebatten om hur Solna stads budgetmedel ska fördelas år 2016. Det fanns fem olika budgetförslag - ett från den styrande alliansminoriteten som också hade stöd av Bergshamrapartiet och ett vardera från Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Miljöpartiets budgetmotion i sin helhet finns att läsa här och det finns också en kortare beskrivning av den på vår hemsida samt i följande artikel i Vi i Solna.

Under det dryga år som jag nu har suttit i kommunfullmäktige har jag otaliga gånger varit uppe i talarstolen och debatterat miljöfrågor. Jag har tappat räkningen på antalet inlägg där jag har framhävt bristerna i Solnas miljöarbete och framför allt pekat på hur lite pengar som läggs på det viktiga uppdrag som ligger på Miljö- och hälsoskyddsnämnden, alldeles för lite för att täcka de behov som finns (se följande inlägg från i våras där jag ingående behandlar detta). Jag har gång på gång på gång vädjat till alla partier i fullmäktige att ta detta i beaktande i budgetprocessen och börja ge nämnden erforderliga medel för att utföra sin verksamhet men tyvärr har det inte gett någon verkan, alliansen satsade nämligen inte ett öre extra på Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Jag är dock inte förvånad att responsen från alliansen blev just noll och intet, det ligger väl i linje med alla deras tomma ord och den mycket skeva och självförhärligande självbilden de har i dessa frågor. Jag ska däremot inte låtsas som att jag inte blev besviken. Det är en skam att styret i en rik kommun som Solna inte anser sig ha råd att satsa de pengar som krävs för att ge personalen förutsättningar att utföra sina uppgifter på ett fullgott sätt och som behövs för att trygga människors hälsa och miljön. Just detta, och givetvis vad vi behöver göra för att förändra situationen, tog jag upp i mina inlägg i debatten.

Solna växer och utvecklas, det är något vi ofta pratar om, men förändringarna i staden märks inte alls i Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete handlar primärt om tillsyn enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen, det vill säga att besöka olika verksamheter som medför risker för människors hälsa och miljön, för att säkerställa att de följer lagar och regler. Om man går tillbaka fem budgetår i tiden för att få lite perspektiv på verksamhetens utveckling kan man notera att nämnden år 2011 hade knappt 900 tillsynsobjekt. I år är antalet objekt över 1300, det är en ökning med 48% mellan 2011-2015. När antalet tillsynsobjekt ökar säger det sig självt att det också tar mer tid i anspråk och därmed kostar mer pengar. Men den budget alliansen föreslår för 2016 är lägre än den budget nämnden hade år 2011.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden verkar existera i någon slags vakuum och det är uppenbart att alliansen inte erkänner eller kanske ens förstår betydelsen av dess verksamhet för att säkerställa en god miljö och människors hälsa i Solna. Den ständiga nedprioriteringen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar på bristande respekt för lagstiftningen och för Solnabornas rätt till en trygg miljö. Men det är nog nu. Vi i Miljöpartiet anser att den ständiga underfinansieringen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste få ett slut. Förvaltningen måste få resurser nog för att utföra sina lagstadgade uppgifter och det kräver att de kan anställa fler inspektörer och handläggare, därför satsar vi 2 mkr på personalförstärkning av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter är en viktig del av miljöarbetet och därför är den satsning på 2 mkr vi i Miljöpartiet gör i vår budget oerhört central för att se till att förvaltningen har tillräckligt mycket personal för att kunna hantera sina omfattande uppgifter i vår växande stad. Men det räcker inte. Det krävs faktiskt mer än så. Staden har också ett ansvar enligt lag för att övervaka buller, luftföroreningar, vattenkvalitet och förekomsten av gifter. Det är kommunernas ansvar att se till att miljökvalitetsnormerna följs och det kräver regelbunden och långsiktig övervakning av tillståndet i miljön. Här släpar arbetet i Solna efter, och det på grund av att det inte skjuts till tillräckligt med resurser. 

En bullerkartläggning gjordes 2008, det är snart 8 år sedan och mycket har hänt sedan dess, den behöver uppdateras. Enligt luftkvalitetsförordningen är staden tvungen att mäta luftkvaliteten med egna mätstationer, inte bara genom modeller och beräkningar från andra kommuners data, men hittills finns inga mätstationer i staden, det är dags att ändra på det. Våra vattendrag är långt ifrån att uppfylla miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status, det kan inte accepteras, vi måste vidta åtgärder nu. Vi vet att gifter finns överallt runt omkring oss, kanske till och med i marken vid barnens lekplatser, detta behöver kartläggas bättre för att minimera riskerna. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete med alla de här frågor är helt centrala för vår stads framtid och för människorna som lever och verkar här. Vi har inte råd att snåla, vi måste prioritera miljöarbetet. Därför satsar vi i Miljöpartiet ytterligare 1 mkr på mätningar och inventeringar av buller, vatten, luft och gifter. Det är dags att Solna tar ansvar, det gör vi i Miljöpartiet i vår budget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar