tisdag 26 januari 2016

Vad var det egentligen som sades om arbetsplatser i Solna?

Igår var det dags för årets första kommunfullmäktigesammanträde. Som alltid fanns det några debatter som blev hetare än andra, igår var en av dessa den om arbetsplatser i Solna som följde av en interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) (frågan och svaret hittas här, under punkt 8) Björn ville skapa debatt om det faktum att Solna har ungefär lika många arbetsplatser som invånare (runt 75 000) och sätta detta i perspektivet att det är landets tredje minsta kommun till ytan, mitt i Stockholmsregionens kärna där det råder en omfattande bostadsbrist, och att arbetsplatserna är en bidragande faktor till den avsevärda mängd trafik som går genom kommunen och orsakar diverse miljöproblem och barriäreffekter.

Jag har nog aldrig hört orden "märklig debatt" yttras så många gånger under en och samma dagordningspunkt, antagligen inte ens under ett och samma sammanträde. Men tydligen var detta vad en majoritet i kommunfullmäktigesalen ansåg att ämnet bäddade för. Både vi i Miljöpartiet och ledamöter från Vänsterpartiet sällade oss till Björns och Bergshamrapartiets problemformulering och ansåg att frågan var relevant och detta framkallade uppenbarligen stor chock i församlingen. Vi i Miljöpartiet har faktiskt lyft frågan om de många arbetsplatserna och kontorshusen i Solna tidigare, det gjorde vi i vårt yttrande över förslaget till Solnas nya Översiktsplan (läs det i sin helhet här). Där skrev vi följande:

Miljöpartiet finner också att Solna, med sin begränsade yta, måste göra väldigt tydliga prioriteringar om hur marken ska upplåtas. Även på detta område finns det lärdomar att dra av arbetet i andra kommuner och andra projekt. Oavsett vilken modell Solna använder bör målet vara att markupplåtelsen ska bidra till att skapa mervärden på flera nivåer. Mot denna bakgrund ställer sig Miljöpartiet något ifrågasättande till den uttalade ambitionen att fortsatt verka för att för att ännu fler företag ska etablera sig och växa i staden. Solna är redan idag Sveriges mest företagstäta kommun och har lika många arbetsplatser som kommuninvånare (och därmed väldigt många fler än den arbetsföra befolkningen). Det är positivt med ett gott företagsklimat och med arbetsplatser inom kommunen, men det är viktigt att ha i åtanke att företag inte betalar skatt i kommunen och att de 75 000 arbetsplatser som i dagsläget finns i kommunen står för en stor del av stadens trafikproblem. Om Solna fortsatt främjar att fler företag växer och etablerar sig i staden, så innebär detta alltså målkonflikter med ambitionen att minska störande trafik, barriärer, buller och utsläpp. Därmed finner Miljöpartiet att nybyggnation i första hand bör gå till bostäder för att lösa bostadsbristen i regionen. Nybyggnation för företagsverksamhet ska också förekomma, men den styrande principen bör vara att denna ska möjliggöra, och/eller förbättra villkoren för, bostäder; t.ex. som bullerskydd samt i bostadsfastigheters bottenplan (där den förbättrar service, skapar mera liv och stadsmässighet samt möjliggör sänkta hyror/avgifter för de boende).

Det var också dessa målkonflikter som min kollega Matilda Baraibar, vår ledamot i Byggnadsnämnden, lyfte i debatten igår kväll. Det möttes både muntligen och skriftligen på bloggar och på Twitter av uttalanden om att "OPPOSITIONEN KLAGAR PÅ ATT DET FINNS FÖR MÅNGA ARBETSPLATSER" och "OPPOSITIONEN VILL ATT VI SKA HA FÄRRE ARBETSPLATSER". Jag kan instämma i att det blev en märklig debatt, märklig eftersom mer än halva fullmäktige verkade ha drabbats av temporär hörselnedsättning. Miljöpartiet har inte förespråkat att vi ska riva kontorshus,  driva ut befintliga företag från kommunen eller på något sätt aktivt verka för att avskaffa de arbetsplatser som finns, vi har heller aldrig sagt att det finns för många arbetsplatser. Det vi har problematiserat är prioriteringen av att försöka locka hit ännu fler företag i ett läge där det mest akuta är att lösa bostadsbristen. Det enda korrekta man kan säga om detta är med andra ord att vi har ifrågasatt att även fortsättningsvis upprätthålla eller öka andelen arbetsplatser i förhållande till boende i kommunen. Nu är ju situationen den att Solna håller en väldigt hög byggtakt för bostäder men att föra debatt om vilka prioriteringar som ska göras i stadsplaneringen kan väl knappast vara något som ska utstå spott och spe i kommunfullmäktige? Alla som är engagerade i politiken måste väl ändå vara medvetna om att politik handlar om att göra prioriteringar mellan olika intressen och värden, detta är ju för övrigt något Alliansen ofta lyfter fram, men just i denna fråga gäller det tydligen inte.

I debatten och i vårt samrådsyttrande om ÖP 2030 var vi i Miljöpartiet, som framgår ovan, väldigt tydliga med att även vi anser att det är positivt med arbetsplatser i kommunen och att nybyggnation av kontorslokaler med mera ska förekomma, så hur allt som sades i debatten så gravt kunde misstolkas säger ju mer om övriga partier och ledamöter än om oss och vår politik. Det är knappast någon som kan förvånas över att det finns ett politikerförakt i samhället när det är den här nivån debatter förs på.

För den som är intresserad av att själv bevittna denna "märkliga debatt" finns den att se här, den pågår mellan ca 01.10-01.43 i sändningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar