måndag 22 februari 2016

Detta är en segerns dag, låt oss alltid minnas den!

Det är svårt att beskriva glädjen och lättnaden som infinner sig nu när Mark- och miljööverdomstolen äntligen har kommit med sin dom i det uppmärksammade och utdragna målet om Råstasjön. Processen har varit lång, redan hösten 2011 seglade byggärendet upp på agendan i Solna och det första förslaget till detaljplan med hus innehållande ca 1800 bostäder vid sjön presenterades i slutet av 2012. Sedan började striderna om bygget - Naturskyddsföreningen engagerade sig snabbt, mängder av Solnabor upprördes och kontaktade staden, Nätverket Rädda Råstasjön grundades, anmärkningsvärt många människor lämnade synpunkter under den formella samrådsprocessen, Länsstyrelsen kritiserade planen, WWF utnämnde Råstasjön till en svensk pärla… listan på saker som har skett kan göras oändligt lång.

Efter den omfattande kritiken och till följd av bland annat naturvärdesinventeringar fick detaljplanen göras om och projektet bantas till ca 600-700 bostäder. Det nya förslaget presenterades våren 2014 och trots att protesterna fortsatte med samma, om inte mer, intensitet än tidigare godkände alliansmajoriteten i Solna den kontroversiella detaljplanen i juni 2014. Men där, efter att redan ha harvats i två år och tio månader, tog istället den juridiska processen vid när ett stort antal personer och grupper överklagade planen till Länsstyrelsen. Det dröjde nästan nio månader, till mars 2015, innan Länsstyrelsen kom med sitt avgörande men det var inte vad motståndarna till bygget hade hoppats på, myndigheten gick nämligen på Solna stads linje och sade ja till husen vid Råstasjön. Så gjorde även Mark- och miljödomstolen i juli 2015 efter ytterligare ett överklagande till denna instans. Men miljökämparna gav inte upp utan överklagade till det som normalt utgör den högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Precis som i HD är det inte vilka mål som helst som tas upp men fallet med Råstasjön beviljades prövningstillstånd eftersom MÖD ansåg det fanns behov av prejudikat i frågan om hur avvägning ska göras mellan strandskyddslagstiftningen och bebyggelse.

Nu har MÖD haft frågan på sitt bord i sju månader och väntan har varit nästan olidligt lång. Men idag kom äntligen beskedet - detaljplanen upphävs och inga bostäder får byggas innanför strandskyddat område! Detta är oerhört glädjande, domstolen konstaterar klart och tydligt att det inte finns förutsättningar att upphäva strandskyddet eftersom större delen av marken aldrig har varit ianspråktagen tidigare att eftersom det inte har presenterats något som bevisar att bostäderna som föreslås vid Råstasjön inte lika gärna skulle kunna byggas på en annan plats, Det som Solna stad och Alliansen de senaste månaderna har börjat hänvisa till, nämligen att Solna "måste" bygga vid Råstasjön för att uppfylla sitt åtagande kopplat till utbyggnaden av tunnelbanans gula linje, ger domstolen inget för utan slår fast att "Den omständigheten att kommunen genom avtal har bundit upp sig för att bygga bostäder inom det aktuella området saknar betydelse vid bedömningen om intresset [av att bygga bostäder] kan tillgodoses utanför området."

Ett moln på himlen kvarstår dock och det är det faktum att MÖD öppnar upp möjligheten för Solna stad att överklaga beslutet till Högsta Domstolen. Enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar är detta möjligt att göra när det kan anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen av målet. Det återstår att se om Solna väljer att överklaga och i så fall huruvida HD medger prövningstillstånd eller ej. Än är det med andra ord inte över men dagens besked är ändå en oerhört stor seger för alla som har kämpat så hårt så länge för att bevara Råstasjöns unika naturmiljö och rekreationsmöjligheter. I spetsen för detta arbete har en grupp särskilt engagerade människor gått - Nätverket Rädda Råstasjön.
Svanen Frasse (eller någon av hans kompisar) firar beskedet
Alla vi som bor i Solna har på ett eller annat sätt hört talas om frågan om byggplanerna vid Råstajön, detta tack vare nätverkets oförtröttliga arbete med att bedriva sin motkampanj. I ur och skur, varje dag, i alla lägen har de skapat opinion kring denna fråga som har kommit att bli den mest uppmärksammade i kommunen och för detta ska de ha all heder! Nätverket, som bildades av Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, har hela tiden förstått att Råstasjön är alldeles för unik för att inte bevaras. Miljöpartiet i Solna har liksom nätverket varit motståndare till bygget från början men även om vi som politiskt parti i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder har sagt nej går det inte att nog understryka vikten av att en så stark folkrörelse som Rädda Råstasjön är tar strid i frågan. Utan alla eldsjälar i nätverket ska vi inte tro att bevarandet av vår vackra sjö hade varit på allas läppar, utan nätverkets starka opinionsbildning hade det inte funnits ett tydligt mandat för att stoppa byggplanerna kring sjön och utan deras vägran att vika ner sig i dessa långa och krävande domstolsprocesser hade det aldrig varit naturområdet som gick segrande ur striden i MÖD.

Politiker är folkets företrädare och företrädarna behöver veta vad folket vill. Därtill har vi en lagstiftning men eftersom politik handlar om att prioritera och göra avvägningar mellan olika värden testas och tänjs ibland lagstiftningens gränser. Det är därför just genom att ifrågasätta och överklaga som det säkerställs att de beslut som fattas är de rätta men det kräver tid, resurser och engagemang för att orka med och härda ut en sådan process. Så tack, Rädda Råstasjön och alla som har engagerat sig i frågan för allt ni har gjort och allt ni gör varje dag. Oavsett vad som sker framöver är detta är en segerns dag, låt oss alltid minnas den!

1 kommentar: