onsdag 30 mars 2016

100% förnyelsebart? - nja tack

Förra tisdagen, 22 mars, hade tekniska nämnden sammanträde och vi hade en gedigen dagordning med bland annat sju nya upphandlingar som skulle annonseras ut. En av dessa var upphandlingen av elleverantör, alltså vem som från 2017 och framåt ska leverera den el som Solna stad använder i skolor, äldreboenden, idrottshallar och i park- och gatubelysning med mera. Även det kommunala bolaget Råsunda Förstads AB (som bland annat äger stadshuset) och det kommunala dricksvattenbolaget Solna Vatten AB ska vara med i upphandlingen och få sin el från den leverantör som vinner upphandlingen.

Som jag skrev om i mitt förra inlägg hade vi förra måndagen, alltså dagen innan nämnden, en debatt om klimatfrågan i kommunfullmäktige. Att det, trots det nya klimatavtalet från toppmötet i Paris i slutet av 2015, inte finns några planer på att tydligt skärpa klimatarbetet i Solna blev återigen uppenbart när politikerna i Tekniska nämnden diskuterade elupphandlingen.

I det s.k. förfrågningsunderlaget till upphandlingen, alltså det dokument som innehåller förutsättningarna för upphandlingen och där det framgår vad som köps, vilka krav som ställs på det som köps, hur jämförelsen av olika anbud kommer göras etc., fanns skrivningar om att leverantörer som, utan extra kostnad, erbjuder förnyelsebar el och t.ex. Bra miljöval får mervärde jämfört med leverantörer som inte gör det. Mervärde innebär att när man utvärderar de inkomna anbuden från olika företag drar man av en viss summa på det offererade priset och då blir anbud med mervärde något billigare, vilket kan leda till att priset blir lägre än andra leverantörers anbud och att en leverantör som har mervärde därmed vinner upphandlingen. Det innebär inte att man sedan drar av detta på priset i det faktiska avtalet men det är ett sätt att i bedömningen av vilket anbud som är bäst premiera vissa kvaliteter som har ett värde för staden och ge dessa en konkurrensfördel. Detta tycker jag är helt rätt, det är roligt att man har börjat använda sig av möjligheten att ge mervärde för miljöaspekter eftersom det går att göra så enligt lag. I underlaget fanns det också med ett krav som innebar att om Solna efterfrågar exempelvis miljömärkt el måste leverantören kunna ge oss det.

Men, vad är då problemet? Jo, det är just detta om. Om Solna längre fram efterfrågar det måste leverantören erbjuda det. Det finns dock idag inga som helst garantier för att Solna kommer att efterfråga detta, det finns med andra ord ett kryphål som innebär att om staden vill kan vi också välja att köpa el från både olja, kol och gas samt kärnkraft. I slutändan är det ju dessutom lägsta pris som styr vilket företag som vinner upphandlingen. Det är teoretiskt möjligt att ett företag som erbjuder el med klimatskadliga och miljöförstörande utsläpp lämnar ett ekonomiskt mer fördelaktigt anbud som därmed kan vinna. Det faktum att det finns ett uttryckligt krav på att leverantören måste kunna erbjuda grön el om vi vill ha det gör att det kanske inte är så sannolikt att elbolag med smutsig el ger sig in i den här upphandlingen, men det kan vi aldrig veta. Det finns inget som helt utesluter detta då det i slutändan hänger på Solnas goda vilja att ställa miljökrav längre fram.

Jag och Miljöpartiet tycker självklart att det här är fel, det är att ha alldeles för låga klimat- och miljöambitioner. Solna måste faktiskt ta ställning till vår egen efterfrågan, inte bara till leverantörernas utbud. Därför lämnade jag in ett yrkande tillsammans med mina oppositionskollegor från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och det gick ut på att Solna redan nu i upphandlingsunderlaget skulle slå fast att vi enbart vill köpa el från förnyelsebara energikällor. Vad tror ni hände? Jo, Alliansen röstade ner det. Jag undrar verkligen hur de menar att det går ihop med stadens miljöpolicy och riktlinjer för miljöarbetet som antogs förra året och där det explicit står att ”stadens främsta energirelaterade utmaning hänger samman med den negativa påverkan på miljön som användningen av fossila bränslen ger upphov till” och att ”staden ska arbeta för att öka användningen av förnyelsebar energi”. Borde inte en upphandling av 26,5 miljoner kilowattimmar el till staden vara det perfekta tillfället att göra just detta? Tydligen inte.

Varför var då Alliansen sådana motståndare till oppositionens förslag? Varför kunde de inte rösta ja till att Solna enbart ska köpa el från förnyelsebar energi? Alla partier uttalade sig inte i den frågan så det kan jag inte svara på. Däremot var det åtminstone två moderater som sade sin mening och de hade en stark betoning på de klassiska dystopiska invändningarna mot solenergi och vindkraft - ”solen lyser inte hela tiden” och ”det blåser faktiskt inte jämt”. Nej, det är ju förvisso sant men jag har vindkraftsel hemma i min lägenhet och jag vill upplysa om att jag kan tända lampan även när det inte blåser i Solna. Det är ju inte riktigt så det funkar. Så länge vi inte producerar vår egen el, med solpaneler på fasader och tak eller vindkraftverk som vi själva äger, utan köper el från ett bolag som producerar el från en energimix där kanske även kärnkraft ingår, som många elbolag gör, kan vi förstås aldrig garantera att just de kilowatt som Solna får ut i ledningarna är från ett visst energislag, det går ju inte att dirigera så att x kilowatt solel ska gå till Bergshamraskolan och x kilowatt kärnkraft får gå till en skola i Täby istället, eller liknande. Däremot får ju elbolagen krav på sig att säkerställa en produktion av förnyelsebar el som motsvarar den mängd som kunderna betalar för, det är så marknadsmekanismerna kan styra elproduktionen. Och så finns det ju faktiskt också elleverantörer som enbart har förnyelsebar energi i sin elmix.

Moderaterna deklarerade även att kärnkraft är en bra energikälla som vi inte aktivt borde välja bort, den har inte några klimatutsläpp och orsakar ingen negativ miljöpåverkan. Man är förstås i sin fulla rätt att tycka att kärnkraft är bra och det är ju då en tydlig invändning mot mitt och resten av oppositionens förslag. Kärnkraft är inte en förnyelsebar energikälla eftersom den kommer från den ändliga resursen uran och vårt yrkande utesluter alltså möjligheten att välja el från kärnkraft. Vill man inte välja bort kärnkraft blir det med andra ord svårt att rösta ja till yrkandet. Men när det gäller miljöfrågan hade någon visst väldigt selektivt valt att glömma bort det faktum att det använda och radioaktiva kärnbränslet från kärnkraften existerar och ska hanteras när det inte längre producerar någon el. Vi har haft kärnkraftverk i Sverige sedan 1954 men vi har ännu inte något slutförvar för avfallet. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd för att få bygga ett slutförvar och ansökan granskas just nu av Strålskyddsmyndigheten. Granskningen ska vara klar först under 2017 och sen ska regeringen fatta beslut om huruvida tillstånd ska ges eller ej. När vi väl får ett slutförvar ska det använda kärnbränslet förvaras där i 100 000-tals år för att inte avge radioaktiv strålning som påverkar människor och miljö. Det är inte direkt en betryggande situation vi har, med mer och mer radioaktivt avfall som ska göras av någonstans utan att vi vet var. Att med vetskap om detta sitta och säga att kärnkraft inte har någon negativ miljöpåverkan är helt barockt. Man ska heller inte tro på uttalanden om att kärnkraften i övrigt är problemfri. Anrikat uran format i kärnbränslestavar växer inte direkt på träd i Hagaparken. Uranbrytningen medför miljöpåverkan; den påverkar landskapet där gruvorna finns, den kräver energi som ofta har klimatutsläpp, det går åt kemikalier och det bildas skadliga restprodukter. Även anrikningen av uran och byggande, drift och rivning av kärnkraftverk orsakar förstås negativa miljöeffekter.

En annan invändning från moderaterna var ”Vi kan faktiskt inte lösa alla världens miljöproblem här, vi ska upphandla el till Solna!”. Ja, men varför innebär det att vi prompt måste hålla dörren öppen för att använda smutsig el i Solna? Det framgick aldrig. I övrigt vidhöll alliansen, däribland deras ”gröna röst” Centerpartiet, att vi ju kan ställa krav längre fram, när upphandlingen är klar. Vi får verkligen hoppas att det sunda förnuftet råder när vi tecknar avtal och att Solna då gör just detta, ställer krav och kräver förnyelsebar el. Jag hade dock önskat att vi slapp gå och hoppas, att vi istället hade satt ner foten och klargjort denna fråga redan nu. Men den som lever får se, som man brukar säga.
Alliansens resonemang i upphandlingen av el


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar